Servicii publice de calitate pentru fiecare

Servicii publice de calitate pentru fiecare


 

 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. este instituție publică de interes national, cu personalitate juridică, având ca obiect principal reglementarea, monitorizarea și controlul la nivel central al activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în sfera sa de reglementare, în conformitate prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Având în vedere prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările ulterioare, începând cu data de 01 ianuarie 2021 contribuţia se datorează la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), după cum urmează:

 

a) în cuantum de 0,2% de către furnizorii/prestatorii de servicii de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de servicii de salubrizare a localităților, din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării acestor servicii;

                                                                                                

b) în cuantum de 0,12% de către furnizorii/prestatorii de servicii de iluminat public, precum și de servicii de transport public local și județean de persoane din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C..

 

Conform prevederilor art. 3, alin. 1 (pct. b) și alin. 2 din Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând anul 2022, furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi care nu exploatează sisteme publice sunt obligaţi să transmită situaţiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de depunere, precum şi balanţa de verificare aferentă, întocmită cu respectarea prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală din România.

Declarațiile privind contribuția datorata bugetului A.N.R.S.C., precum și situațiile financiare însoțite de balanța de verificare aferentă se transmit exclusiv online (pe acest Portal), conform prevederilor Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, potrivit prevederilor art. 47 alin. (3) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilitați publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Atenționăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare,  în cazul furnizării/prestării mai multor tipuri de servicii în aceeaşi localitate sau a aceluiaşi serviciu în mai multe localităţi, operatorul va ţine o evidenţă separată a activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare în parte, după caz, astfel încât activităţile sale din diferite sectoare şi localităţi să fie uşor de evaluat, monitorizat şi controlat.

 

TOATE celelalte documente (facturi, petiții, raportări, etc.) se trimit pe adresa: Str Lucian Blaga, nr. 4, sector 3, București, cod poștal 031072.

 

Ghiduri

Ghiduri